Regulamin

REGULAMIN KLUBU ENDORFINAFIT

 

OW – Ogólne Warunki Świadczenia Usług
Ogólne warunki świadczenia usług w klubie ENDORFINAFIT przy ul. Żeromskiego 2D, 82-300 Elbląg.
Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w klubie prowadzonym przez Endofrinafit Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2d, 82-300, Elbląg zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod nr KRS 0000577268, NIP 5783118400, (zwaną dalej „Spółką”) stanowią, co następuje:

 

I. DEFINICJE
1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:
a) Cennik – określa obowiązującą wysokość opłat za Usługi świadczone w Klubie Endorfinafit;
b) Cesja Członkostwa/ Przeniesienie Umowy – przepisanie członkostwa na inną osobę, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale III niniejszego Regulaminu.
c) Członek Klubu/Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Endorfinafit Sp. z o.o. na podstawie Umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią, upoważniona do korzystania z Usług, wyposażenia i infrastruktury Klubu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Równieżposiadacz kart Benefit Multisport, OK System, FitProfit lub inną organizacją z jaką Endorfina.fit ma podpisaną umowę obsługi.
d) Karta Członkowska – dokument legitymujący członkostwo, a tym samym uprawniający do korzystania z usług Klubu; -
e) Klub/Usługodawca – fitness Klub marki Endorfinafit, prowadzony przez spółkę Endorfinafit Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2, 82-300, Elbląg zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod nr KRS 0000577268, NIP 5783118400, REGON 362646233;
f) Formularz Członkowski – formularz/dokument, na którym została ustalona tożsamość Klienta, wybór Usługi oraz forma płatności za Usługę, formulrzarz/dokument może być w formie papierowej lub elektronicznej;
g) Opłaty aplikacyjne/członkowskie - opłaty z tytułu przystąpienia do Klubu Endorfinafit lub wykupienia nowej karty członkowskiej;
h) Opłaty członkowskie za karnet/usługę/pakiet/zabieg – opłaty z tytułu korzystania z Klubu Endorfinafit;
i) Opłaty transferowe – opłaty z tytułu cesji/przepisanie członkostwa na inna osobę;
j) Opłaty manipulacyjne – opłaty z tytułu zmiany abonamentu z większego na mniejszy
k) Prorata – opłata uiszczana w wysokości proporcjonalnej za pierwszy miesiąc członkostwa, który jest miesiącem niepełnym;
l) Regulamin – niniejszy dokument określający Ogólne warunki świadczenia Usług w klubach Endorfinafit;
m) Regulamin treningów – dokument określający warunki korzystania z treningów personalnych w klubach Endorfinafit;
n) Regulamin Strefy Odnowy – dokument określający warunki korzystania ze Strefy Odnowy w klubach Endorfinafit.
p) Regulamin Strefy siłownia i cardio, strefy fitness – dokument określający warunki korzystania ze Strefy siłownia i cardio i strefy fitness w klubach Endorfinafit.
q) Transfer Członkostwa – przeniesienie Umowy Członkowskiej między Klubami Endorfinafit na warunkach określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu;
r) POS („Point of Sale”) – wpłata określonej kwoty pieniędzy (przedpłata) dokonana na konto Członka Klubu, która w dowolnym momencie trwania Umowy/Karnetu/Pakietu, może zostać wykorzystana na pokrycie kosztu produktu oraz usługi oferowanej przez Klub Endorfinafit z wyłączeniem opłat kontraktowych, abonamentowych oraz wszelkich opłat administracyjnych.
s) Umowa Członkowska / Karnet Członkowski – umowa zawarta pomiędzy Klubem, a Klientem, zgodnie z ofertą Klubu zatwierdzoną przez Klienta dokonując transakcji zakupu zgadza się przestrzegać Regulamin klubu Endorfinafit.
t) Usługi – wszelkie Usługi świadczone przez Klub, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.
u) Klub Macierzysty – klub, w którym została podpisana Umowa Członkowska i do którego został przypisany Członek Klubu/ Klient

 

 

II. CZŁONKOSTWO W KLUBIE
1. Spółka prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla członków Klubów (dalej „Członek Klubu” lub „Klient”).
2. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach świadczenia usług w Klubie Spółki (dalej „OW”) a także Regulaminach korzystania z poszczególnych stref w Klubie, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych usług Klubu.
3. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia umowy (dalej „Umowa”), co ma miejsce w dniu  uiszczeniu należnej za członkostwo opłaty, dopuszcza się formę elektroniczną przez akceptację warunków klubu w formularzu elektronicznym i opłatę on-line lub kartami płatniczymi, kredytowymi. W przypadku zawierania i podpisywania formularza w okresie przedsprzedaży, członkostwo powstaje z datą otwarcia Klubu. Klientowi przysługuje prawo do ustalenia dowolnej daty rozpoczęcia, lecz nie przekraczającej okresu 14 dni od dnia otwarcia Klubu.
4. Niniejsze OW mają zastosowanie również do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Spółką a osobą trzecią.
5. Spółka upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie oraz niniejszych OW.
6. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony - w zależności od poczynionych ustaleń podczas zawierania umowy. Każdy z miesięcznych okresów trwa 30 dni od dnia uregulowania należności (dalej „miesiąc członkostwa”). 

Umowa abonamentowa: Okres wypowiedzenia umowy to 2 miesiące. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem roboczym miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia. Formularz wypowiedzenia dostępny w klubie. Złożenie osobiście lub listem poleconym, na adres: ul. Żeromskiego 2D, 82-300 Elbląg.

Umowy oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy. Przedłużenie Umowy następuje na warunkach oraz według cennika obowiązującego w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Warunki te nie mogą być jednak mniej korzystne od tych, które obowiązują Członka Klubu w momencie przedłużania Umowy.

Umowy zawierane na okres poniżej 12 miesięcy nie ulegają automatycznemu przedłużeniu.
7. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem określonym w Umowie/Karnecie.
8. Każdy Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską z indywidualnym numerem. Przekazywanie Karty osobom trzecim jest zabronione. W razie naruszenia tego postanowienia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek i dobrowolnie deklaruje zgodę na egzekucję niniejszej kary. Członkowie Klubu są zobowiązani do przekazywania swych kart za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu na czas korzystania w danym dniu z usług klubu. Spółka zastrzega sobie odmowę wpuszczenia do Klubu, w przypadku gdy Członek Klubu nie okaże karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej Członek Klubu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę. Nowa karta zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodną z aktualnym cennikiem. Członek wyraża zgodę na okazanie dowodu tożsamości celem potwierdzenia swojej osoby.
9. Przeniesienie członkostwa na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki i podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeniesienie członkostwa może nastąpić jedynie pod warunkiem uregulowania przez Członka Klubu wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Klubu oraz opłaty transferowej.
10. Celem przeniesienia członkostwa zarówno obecny jak i nowy Członek Klubu jest zobowiązany do osobistego stawienia się w recepcji Klubu Macierzystego oraz wniesienia opłaty startowej/opłaty wpisowej. Członkostwo nowego Członka Klubu obowiązuje do końca okresu na jaki zawarte było poprzednie członkostwo. Osoba, na którą dokonano cesji praw z członkostwa nie może dokonać cesji na kolejną osobę.
11. Uzyskanie członkostwa (rejestracja) w Klubie Spółki, upoważnia Członka Klubu do korzystania z wszelkich usług tego Klubu zgodnie z wykupionym pakietem/karnetem/usługą określonymi w aktualnym cenniku Klubu.
12. Członek Klubu zobowiązany jest terminowo dokonywać płatności, informować o wszelkich zmianach danych osobowych oraz mogących mieć wpływ na realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy w swoim Klubie Macierzystym (przez co rozumie się Klub, w którym podpisał umowę i/lub zadeklarował miejsce realizacji umowy).
13. Warunki zakupu treningów, termin ich ważności i oraz warunki ich wykorzystywania określa regulamin treningów.
14. Karnet STUDENT może uzyskać osoba będąca studentem, która nie ukończyła 26 r. ż. Warunkiem uzyskania takiego karnetu jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej w momencie podpisywania umowy.
15. Karnet SENIOR może uzyskać osoba, która ukończyła 60 r.ż.. Warunkiem uzyskania takiego karnetu jest okazanie dowodu tożsamości w momencie podpisywania umowy.

 16. Dokonując zakupu usługi fitness, regeneracji, odnowy, rehabilitacji tym samym potwierdzasz, że Twój stan zdrowia pozwala na skorzystanie z usługi i nie ma przeciwskazań do jego wykonania.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZAWIESZENIE UMOWY, CESJA UMOWY ORAZ TRANSFER DO INNEGO KLUBU ENDORFINAFIT
1. Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia Umowy z Klubem Endorfinafit Sp. z o.o., w przypadku zawarcia Umowy przed datą otwarcia Klubu. Rozpoczęcie takiej Umowy musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia Klubu. We wszystkich tych przypadkach, opłata startowa/opłata wpisowa/członkowska uiszczona przez Członka Klubu przy zawarciu Umowy, nie podlega zwrotowi;
2. W przypadku zawarcia umowy przed otwarciem klubu (rozdział II, pkt 3 zdanie drugie) Członkowi Klubu przysługuje prawo do odstąpienia od podpisanej przez niego Umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia członkostwa (otwarcia nowego klubu).
3. Członek Klubu ma prawo do płatnego zawieszenia umowy/karnetu na warunkach określonych w aktualnym cenniku, przy czym (dla wywołania skutków) pod rygorem nieważności, należy tego dokonać w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście w Klubie Macierzystym u obsługi recepcji, najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem okresu członkowskiego, który ma być zawieszony.
4. Klient ma prawo do zawieszenia karnetu zgodnie z aktualnym cennikiem. W umowie abonamentowej nie ma możliwości zawieszania.
5. Członek Klubu z tytułu zawieszenia Umowy zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem zawieszenia Umowy. Członek Klubu w okresie zawieszenia Umowy nie jest uprawniony do korzystania z usług żadnego z Klubów Spółki, chyba, że dokona zapłaty pozostałej części opłaty za karnet.
Zawieszenie/rezygnacja nie jest przyjmowane w formie elektronicznej ( za wyjątkiem elektronicznego panelu obsługi on-line w klubie ), wiadomości tekstowej lub w formie informacji przekazanej telefonicznie. Klient jest zobowiązany opłacić pełną kwotę zobowiązania bezpośrednio w Klubie macierzystym, w którym wcześniej podpisana została Umowa.
W wypadku skutecznego rozwiązania Umowy, Członkowi Klubu przysługuje zwrot wniesionej z góry opłaty za okres po rozwiązaniu Umowy za niewykorzystane usługi. Zwrot nastąpi w terminie 21 dni od upływu okresu wypowiedzenia.
Zwrot taki nie przysługuje jednak w przypadku skorzystania przez Klienta z przeceny lub obowiązującej w momencie zakupu członkostwa ceny promocyjnej.
7. Klient lub Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia Umowy przedłużonej na czas nieokreślony, przy czym wypowiedzenia (dla wywołania skutków) pod rygorem nieważności, należy dokonać w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście, za uprzednim dwu-miesięcznym kalendarzowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo wystosowania wezwania do zaprzestania naruszeń (w formie elektronicznej na adres: recepcja@endorfina.fit lub listem poleconym na adres siedziby firmy ) ze strony Członka Klubu.
8. Spółka będzie uprawniona do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy, w tym w szczególności postanowienia OW, nie stosuje się do instrukcji zarządu Spółki lub personelu Spółki odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. Ponadto Spółka może rozwiązać umowę w przypadku gdy Członek Klubu angażuje się w sposób bezpośredni lub pośredni w działalność mogącą stanowić dla Spółki szkodliwą lub nieuczciwą konkurencje, rozpowszechnia nieprawdziwe lub fałszywe informację o Spółce, pracownikach firmy, Klubie lub jego Członkach, a także w każdym innym wypadku gdy w ocenie Spółki jego Członkostwo w Klubie pozostaje w sprzeczności lub godzi w interes Spółki lub innych Członków Klubu.
9. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Członka Klubu:
a) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu karty członkowskiej, kluczy, chipa i innych elementów przekazywanych klientowi przy zawieraniu umowy,
b) uiszczona przez Klienta opłata startowa oraz opłaty członkowskie (w tym prorata) nie podlegają zwrotowi,
c) Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy cennikiem standardowym opłaty członkowskiej a cennikiem promocyjnym za okres do dnia ustania członkostwa. Ceny promocyjne oraz standardowe są umieszczone na bieżąco w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
10. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn opisanych w pkt. 4 Klient może ubiegać się o ponowne członkostwo po upływie 3 miesięcy licząc od daty jego rozwiązania.
11. W przypadku dokonania jednorazowych opłat rocznych lub półrocznych nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy członkowskiej poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami za zgodą Spółki na wniosek Członka Klubu.
12. W przypadkach uzasadnionych Manager Klubu, Kierownik, Właściciel może podjąć decyzję o zwrocie części opłaty za karnet niewykorzystany, jednakże w takim wypadku opłata za miesiące z karnetu już wykorzystane obliczana jest wg. cennika standardowego (niezależnie od cennika promocyjnego po jakim wykupiono usługę). Manager klubu, Kierownik, Właściciel może określić dodatkowy koszt związany ze zwrotem opłat za niewykorzystany, jednak koszt ten nie może przekroczyć 15% wartości do zwrotu.
13. W trakcie zawieszenia Członkostwa wyłączona jest możliwość wypowiedzenia umowy.
14. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15. Cena karnetu nie obejmuje usług dodatkowych nie zawartych w opisie wybranej usługi w cenniku. Usługi dodatkowe mogą być zmieniane lub usunięte z oferty bez podawania przyczyny, co nie będzie stanowić naruszenia warunków umowy.
16. Podczas składania rezygnacji nie można zmienić kwoty abonamentu na mniejszy celem uniknięcia większych kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy.
17. Przeniesienie członkostwa (dalej „Cesja”) na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki i podlega opłacie transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeniesienia członkostwa może nastąpić jedynie pod warunkiem uregulowania przez Członka Klubu wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Klubu. Cesji abonamentu można dokonać raz w ciągu 12 miesięcy trwania umowy. Podczas tej operacji koniecznym jest podanie odpowiedniej formy płatności i dokonać opłaty wpisowej.
18. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cennika oraz harmonogramów zajęć planowanych. Wszystkie publikowane cenniki i harmonogramy są aktualne do wglądu dla Klienta, Klubowicza w Klubie oraz na stronie internetowej.
19. Numer klubowicza nadany w klubie macierzystym.
21. Wszystkie sprawy związane z zawartą umową, tj. w szczególności, lecz nie wyłącznie: aktualizacja danych, zmiana formy płatności, transfer, zawieszenie, rezygnacja, cesja Członek Klubu jest zobowiązany dokonywać tylko w Klubie macierzystym.

22. Zasady abonamentu reguluje odrębna umowa abonamentowa.

 

IV. OPŁATY
1. Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty opłaty startowej/opłaty wpisowej oraz opłat członkowskich (w tym prorata) za miesiąc w kwocie wskazanej w Umowie/Karnecie.
2. Nie korzystanie przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich/rat/opłat za karnety długoterminowe, o ile niemożliwość korzystania z urządzeń i usług Klubu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Spółki.
3. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata startowa/opłata wpisowa oraz opłaty członkowskie za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry, nie później niż, do 3 dnia każdego okresu członkostwa.
4. Wysokość opłaty członkowskiej, za karnet, zabieg,pakiet, nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka Klubu tylko rodzaju usługi, produktu wybranego z cennika, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług Klubu w dowolnie wybranym przez niego terminie i w ramach terminu na jaki zawarto umowę. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia Członka Klubu do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
5. Personel Klubu jest uprawniony do odmowy korzystania z Klubu, gdy zalega on z opłatą członkowską,opłatą za karnet,zabieg,pakiet lub podał takie dane, które uniemożliwiły Spółce ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty). W związku z powyższym, przed umożliwieniem Klientowi dalszego korzystania z Klubu, jest on zobowiązany do zapłaty zaległości oraz podania nowej (skutecznej) formy płatności.
6. Opłaty za członkostwo, karnety,zabiegi,pakiety w Klubie mogą być regulowane w następujący sposób:
a) Miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej oraz debetowej (akceptowane przez Spółkę karty to: VISA, MASTERCARD), po podpisaniu przez członka klubu zlecenia automatycznego obciążania wskazanej karty kwotami należnymi z tytułu członkostwa;
b) Miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez złożenie w Klubie dyspozycji polecenia zapłaty na rzecz Spółki wprost z konta bankowego członka Klubu;
c) Jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatne przy podpisaniu umowy członkowskiej lub kolejne rocznice członkostwa.
d) Jendorazowo w wysokości wartości karnetu wskazanego w aktualnym cenniku, płatne przy realizacji transakcji osobiście lub on-line.
Wpłaty dokonać można również w panelu on-line strony internetowej, panelu POS w Klubie oraz gotówką na recepcji Klubu.
7. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci: a) opłaty za wydanie utraconej karty członkowskiej- wg. cennika b) opłaty za monit dotyczący płatności - w wysokości 20 PLN c) opłaty za wydanie utraconego chipa – w wysokości 50 PLN d) utraconej,zniszczonej kłódki/klucza/chipa do szafki szatni – w wysokości 50 PLN.
8. W przypadku uchybienia płatności rocznej opłaty członkowskiej lub jej miesięcznej raty, które przekracza 30 dni, promocyjna opłata członkowska przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty członkowskiej wg standardowego cennika usług.
9. Niezależnie od postanowień pkt powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku gdy opóźnienie Klienta w zapłacie opłaty członkowskiej/raty/karnetu lub jej części przekracza 7 dni.
10. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług, jednak nie dotyczy Usług/Karnetów w ramach umów już zawartych na czas ich trwania. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy/Karnetu.

11. Usługi, które są wskazane jako rezerwowane wymagają dokonania rezerwacji przez klienta. Tym samym chcąc zrezygnować z usługi klient musi dokonać odwołania rezerwacji, co najmniej w ciągu godziny od czasu realizacji usługi. W przypadku nie dokonania anulacji rezerwacji w terminie lub wogóle system zdejmie zerezerwowaną usługę, tym samym zostanie pomniejszona ilość usług z posiadanego karnetu,pakietu.

 

V. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU
1. Członkowie Klubu, użytkownicy klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu.
2. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Korzystający z usług masaży, odnowy, rehabilitacji oświadczają, że są świadomi swojego stanu, zapoznali się z uwagami i zasadami dotyczącymi korzystania z zabiegów oraz przeciwskazaniami do korzystania jednocześnie potwierdzając niewystępowanie u nich żadnego z nich.

3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych nie związanych z Klubem (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).  Członek/ Użytkownik klubu (posiadacz karty Endorfinafit, Multisport, OK System, FitProfit) nie moze świadczyć usług treningu personalnego na rzecz innych Członków. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie odrebnie zawartej z Endorfina.fit umowy w tym zakresie. W przypadku złamania tego przepisu klub może nałożyć karę na osobę w wysokości 500 pln.
4. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia prowadzone przez trenerów/instruktorów punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
5. Członkowie Klubu po rejestracji wejścia na recepcji, przed rozpoczęciem treningu, są zobowiązani do przebrania się w szatni w odpowiednią odzież sportową i zmianę obuwia na czyste i sportowe. Torby, plecaki i odzież wierzchnia (nie treningowa) musi zostać w szatni. Członkowie Klubu zobowiązani są nie zakłócać zajęć w żaden sposób, w szczególności poprzez głośne rozmowy, słuchanie muzyki z indywidualnych odtwarzaczy lub zachowanie utrudniające prowadzenie zajęć.
6. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Spółka zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów. Tym samym zastrzega sobie prawo do prowadzenia listy rezerwowej, w przypadku gdy zainteresowanie przekracza możliwości powierzchniowe Klubu.
7. Klub przedstawia do dyspozycji sprzęt i powierzchnie dostępne dla odpowiedniej ilości klientów dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu klientów. Zastrzega sobie prawo do przekierowania klienta na inną usługę lub godzinę, w przypadku ograniczonego miejsca.
8. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na takie zajęcia. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, w recepcji Klubu lub on-line. Rezerwacji można dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem, na maximum 6 zajęć tygodniowo. Klubowicz, rezygnujący z rezerwowanych zajęć grupowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji, co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Trzykrotne niezastosowanie się do obowiązku odwołania rezerwacji, może skutkować brakiem możliwości zapisania się na przedmiotowe zajęcia przez kolejny miesiąc. W przypadku niepojawienia się Klienta w Klubie na 15 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć, rezerwacja jest uwalniana i personel ma prawo wpuścić inną osobę na to miejsce. W przypadku nieodwołania rezerwacji Klub ma prawo pobrać wejście/usługę z karnetu klienta, który nie odwołał zarezerwowanej wcześniej usługi.
9. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera/instruktora.
10. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu lub ich Gości będących pod wpływem alkoholu, narkotyków (lub jakichkolwiek innych środków odurzających) lub środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z zajęć grupowych, intensywnych ćwiczeń fizycznych, korzystania z sauny.
11. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w szczególności OW, regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu / Spółki.
12. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia personelu Klubu o każdym wypadku czy też doznanych urazach zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.
13. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
14. Korzystanie z sali fitness jest zabronione, jeżeli: a) nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną , b) nie uiszczono opłaty za indywidualne korzystanie z sali fitness, c) bez pozwolenia obsługi recepcji Klubu.
15. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich lub poddania serwisowi celem przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź czynności konserwacyjnych.
16. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
17. Transporter/chip upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie , na które
został wykupiony i podlega rozliczeniu ( w przypadku przekroczenia limitów wynikających z posiadanego pakietu ) i zwrotowi przy wyjściu w kasie .

18. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, w tym godzi się na utrwalenie jego osoby przez system monitoringu.
19. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu
musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu, a na żądanie Użytkownika wystawiana jest faktura
VAT w terminie 7 dni od dnia zakupu.
20. Klienci mają zakaz opuszczania obiektu z transponderami/Chipami/kluczykami. Za zgubienie lub uszkodzenie transpondera/ chipa/kluczyka/zamka szafki klient ponosi opłatę w wysokości 50 pln.
21. Pracownicy obiektu mogą czasowo ograniczyć wstęp na określone strefy ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z usług. Klub zastrzega sobie prawo do prowadzenia systemu rezerwacji wybranych usług celem utrzymania płynności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.
22. Z zastrzeżeniem uprawnień konsumentów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (rękojmia) Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż zwroty zakupionego w Klubie towaru nie będą przyjmowane.
23. Wpłaty POS– warunki korzystania:
1) Spółka umożliwia Klientom skorzystanie z oferty klubu dotyczącej przedpłaty środków pieniężnych na utworzone konto przez danego Klubowicza, zwanej dalej „POS”.
2) Klient może dokonać na określone powyżej konto wpłaty dowolnej kwoty (w zakresie od 50 zł do 100 zł).
3) W momencie wpłaty, na koncie Klienta tworzy się nadpłata i generowane jest niefiskalne potwierdzenie transakcji dla klienta.
4) Klient powyższą przedpłatę może wykorzystać na dowolne produkty oraz usługi dostępne w klubie z wyłączeniem opłat członkowskich, kontraktowych, abonamentowych i wszelkich opłat administracyjnych (rozdział I, pkt 1, ppktP g, h, i, j, k, l).
5) Klient może rozporządzoać wpłatą na POS w okresie członkostwa/trwania aktywnego karnetu,pakietu. Jeśli klient przedłuża umowę lub dokonuje zakupu kolejnego karnetu/pakietu w ciągłości bez dnia przerwy, jest uprawniony do dalszego korzystania z POS.
6) Po zakończeniu, przerwaniu kontraktu, karnetu,pakietu niewykorzystana kwota wpłacona na POS przepada.
7) Kwota wpłacona na POS nie podlega wypłacie w postaci gotówki. Klient może tę kwotę wykorzystać na dowolne produkty i usługi dostępne w klubie, za wyjątkiem opłat określonych w pkt 4 powyżej.
8) Spółka nie będzie korzystała ze środków wpłaconych przez Członków Klubu. Środki są nieoprocentowane.

25. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Operator obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI
1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Spółki z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
3. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w szatni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach znajdujących się zarówno w szatniach jak i garderobach umieszczonych na korytarzach. Przedmioty wartościowe można zdeponować u pracowników recepcji Klubu, lecz na własną odpowiedzialność. Endorfinafit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w różnych pomieszczeniach Klubu.
4. Korzystanie z usług treningów grupowych, indywidualnych, personalnych nie zwalnia Klienta z własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie, świadome i nieświadome ograniczenia zdrowotne, za informacje jawne i ukryte dotyczące własnego zdrowia. Ograniczenia zdrowotne i wskazania lekarskie muszą być bezwarunkowo przestrzegane przez każdego Członka Klubu, Klubowicza, Klienta.

 

VII. PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Członka Klubu przez jego personel.
2. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
3. Członkowie Klubu w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
4. Członkowie Klubu zobowiązani są do przebrania się w strój sportowy i czyste obuwie sportowe na sale treningowe, obuwie kąpielowe na gumowej, antypoślizgowej podeszwie, w pomieszczeniach takich jak: łazienka, pomieszczenia prysznicowe oraz Strefa Odnowy, Sauna. Członkowie Klubu, Klienci przyjmują do wiadomości, że w miejscach takich jak łazienki, szatnie, schody, sauna, gabinety mogą być mokre i należy zachować środki ostrożności i poruszają się na własną odpowiedzialność. W obiekcie znajdują się dwie strefy szatni: a) dla osób korzystających z usług fit b) dla osób korzystających usług med i odnowy.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.
6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości), przenoszenie w inne strefy, jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli itp. sprzętu.
8. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesie
nie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
9. Palenie papierosów jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
10. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w Strefie relaksu oraz innych specjalnie oznaczonych pomieszczeniach.
11. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem usług/produktów partnerskich uzgodnionych z Managerem Klubu i Zarządem Spółki.
12. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę w szatni przed wyjściem z Klubu. Szafki nie zwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżnione przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione. Personel Klubu jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych poza czasem otwarcia klubu i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności.
13. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek/szafkę w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i rzeczy wartościowych) na dłuższy okres, za dodatkową opłatą określoną w cenniku Klubu.
14. Za zgubienie kluczyka/karty/kłódki/czytnika do szafki, opaski identyfikacyjnej, pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
15. Każda osoba przed wejściem na teren obiektu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi obowiązującymi na terenie obiektu i jest zobowiązana przestrzegać zapisy Regulaminu, instrukcji i stosować się do poleceniem obsługi.
16. Każda osoba, która dokona zniszczenia urządzenia, mienia w obiekcie odpowiada karnie i pokryje koszty naprawy.
17. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje ,w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu lub do poleceń pracowników kompleksu, mogą zostać usunięte z terenu obiektu przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.


VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ MAŁOLETNICH
1. Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad OW dotyczących pełnoletnich Członków Klubu.
2. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być Małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia.
3. Warunki uprawniające do korzystania z siłowni przez Małoletnich to:
- pisemna i uprzednio wyrażona zgody przez rodziców/przedstawicieli ustawowych,
- odbycie instruktarzu prawidłowego korzystania z poszczególnych przyrządów
- stosowanie się do niniejszego Regulaminu
- pozostawanie pod opieką rodzica lub opiekuna (Małoletni w wieku od 15 lat)
Małoletni w wieku 16-17 lat może ćwiczyć w Klubie bez opieki rodzica lub opiekuna jedynie w przypadku wyraźnej zgody pisemnej rodzica na samodzielny trening osoby małoletniej. Przy czym zgoda rodzica musi być podpisywana w Klubie przy obecności obsługi recepcji Klubu. Osoby do 15 roku życia nie mogą samodzielnie uczestniczyć w zajęciach Klubu i nie mogą samodzielnie ani ze swoim opiekunem przebywać w strefach treningowych lub gabinetach strefy odnowy.
4. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu osoby w wieku do 17 lat podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek Małoletniego. Zgoda obejmuje m.in.: przyjęcie pełnej odpowiedzialności i ryzyka za osobę małoletnią, jej uczestnictwo i w Klubie oraz jego następstwa. Za Małoletniego odpowiada rodzic lub opiekun, który w przypadku Małoletnich w wieku 16 lat, w myśl niniejszego OW musi być za każdym razem obecny podczas korzystania z usług Klubu przez Małoletniego.
5. Małoletni zobowiązany jest stosować ćwiczenia i obciążenia adekwatne do swoich możliwości i rozwoju fizycznego a w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do obciążenia lub sposobu wykonywania ćwiczeń, Małoletni zobowiązany jest zgłosić się do Instruktora, bądź Pracownika Klubu celem uzyskania odpowiedzi.
6. Małoletni zobowiązany jest stosować się do wskazówek Instruktora/Pracownika Klubu, w szczególności, co do obciążenia lub sposobu wykonywania ćwiczeń.
7. W przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, / Pracownik Klubu jest uprawniony zwrócić uwagę Małoletniemu. Jeśli mimo wcześniejszego upomnienia, Małoletni nie wykonuje ćwiczeń w sposób prawidłowy/bezpieczny, Instruktor/Pracownik Klubu może zakazać ćwiczeń na danym przyrządzie, bądź wyprosić Małoletniego z Klubu. Instruktor/Pracownik Klubu ma prawo zwrócić uwagę rodzicom Małoletniego, że nie wykonuje on ćwiczeń w sposób prawidłowy/bezpieczny.
W przypadkach określonych w niniejszym pkt 7, gdy Małoletni/rodzic nie stosują się do wskazówek, Klub ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez opcji zwrotu kosztów zakupu.
8. Małoletni zobowiązany jest informować trenera/instruktora lub innego pracownika Klubu niezwłocznie o jakimkolwiek doznanym urazie, kontuzji lub wystąpieniu bólu.
9. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą korzystać wyłącznie z zajęć przeznaczonych dla dzieci z uczestnictwem trenera/instruktora/ fizjoterapeuty. Klub może zorganizować dla dzieci dodatkowo płatne zajęcia indywidualne lub grupowe. Rodzice/opiekunowie prawni Dzieci poniżej 14 roku życia są zobowiązani do osobistego odprowadzenia i odbioru Dzieci z siłowni dziecięcej lub zajęć grupowych.
10. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług/ urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do warunków umowy, regulaminu klubu, programu i instrukcji zaleconych przez trenera/instruktora lub pracownika Klubu.

 

IX. POZOSTAŁE WARUNKI
1. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu i publikuje na stronie www. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby, i nie stanowi to zmiany Umowy/Karnetów/Pakietów/Zabiegów oraz OW.
2. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany Umowy/Karnetów/Pakietów/Zabiegów oraz OW.
3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 20 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
4. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu Członkom.
5. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn z pkt 5. nie uprawnia do zwrotu części opłaty za członkostwo lub przedłużenia umów, o ile nie przekroczy łącznie 16 dni w roku. W przypadku przekroczenia tej ilości dni, umowy zostaną przedłużone o ilość dni przekraczających ten czas.
6. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny, w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych wpływających na problemy z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem, (jednak nie dłużej niż na 14 dni roboczych), jak napad, kradzież, wandalizm, poważne zniszczenie mienia, awarie mediów, katastrofy, siła wyższa , i nie stanowi to zmiany Umowy/Karnetu/Pakietu oraz OW. Jednocześnie w przypadku przekroczenia Umowa/Karnet/Pakiet zostanie przedłużony o ilość dni przekraczających dopuszczalną ilość gdy klub był nieczynny.
7. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
8. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa są określone w cenniku ustalonym przez Spółkę.
9. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.
10. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
11. Osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków odurzających lub środków psychotropowych nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, jednocześnie zabrania się spożywania oraz sprzedaży i rozdawania w/w środków na terenie Klubu.
12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
13. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego nazwiska, numeru telefonu lub adresu mailowego niezwłocznie, ale nie później niż na 5 dni przed końcem miesiąca, w którym miała miejsce zmiana. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu”, „Klient Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Spółkę. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy stowarzyszenia lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Spółką.
13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez porównanie danych na dokumencie tożsamości z danymi w systemie klubu. Członek Klubu akceptuje to podpisując/akceptując/wypełniając formularz członkowski i niniejsze OW przy dokonywaniu transakcji.
14. Klub jest uprawniony do fotografowania pomieszczeń Klubu w celach promocyjnych i marketingowych, w tym niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członków Klubu. Utrwalenie wizerunku Członków Klubu może nastąpić bez potrzeby po uprzedniego informowani Członków Klubu o zamiarze fotografowania. Członkostwo klubu jest jednoznaczną zgodą na udział w akcjach promocyjnych Klubu z wykorzystaniem wizerunku w celach marketingowych.
15. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OW w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są kluby Endorfinafit;
b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Spółka
c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Spółkę usług w klubach Endorfinafit;
d) w przypadku konieczności zmiany zasad członkostwa lub zasad zachowania w klubie Endorfinafit w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.
16. O zmianach OW Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie nowego regulaminu w Klubie oraz za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
17. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zaakceptuje treści zmienionych OW, poinformuje o tym fakcie Spółkę na piśmie, co równoznaczne będzie ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Członek Klubu poinformował Spółkę o braku akceptacji treści zmienionych OW.
18. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego OW, akceptację elektroniczną, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
20. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy członkowskiej poddaje się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Spółki.
21. Zmiany w danych administracyjnych i adresowych Spółki nie wpływa na ważność niniejszych OW.

 

X. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Endorfinafit Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2d.
2. Dane osobowe zbierane są w następujących celach:
a) realizacji umowy członkowskiej/karnetu/pakietu/pojedynczej usługi, w tym na potrzeby związane z prowadzeniem sprawdzalności finansowej, a także w związku z ewentualną reklamacją oraz działaniami windykacyjnymi,
b) promocyjno-marketingowych firmy
3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem tych, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym odpowiednie organy ścigania).
4. Każdy Członek Klubu ma prawo wglądu i aktualizacji własnych danych osobowych. Udostępnienie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej. Dane muszą być weryfikowane przy każdej wizycie w klubie celem identyfikacji użytkownika/okaziciela karty.
5. Administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych stosując odpowiednie środki ochrony.
6. Administrator danych oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych.

7. Warunek korzystania z usług a dane osobowe: z usług spółki Endorfinafit Sp. z o.o. może skorzystać tylko i wyłącznie osoba, która dołącza do bazy danych spółki podając prawdziwe Imię i Naziwsko oraz aktualny numer telefonu oraz e-mail i zgadzając się na ich przetwarzanie w celach realizacji i promocji usług. W przypadku niepodania powyższych danych usługa nie będzie realizowana. a koszty zakupu nie będą podlegały zwrotowi.

 

XI. REKLAMACJE/ZWROTY

1. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług listownie na adres wybranej placówki lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej recepcja@endorfina.fit . W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres email, nazwę Klubu oraz numer karty, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.

2. Towar/usługa zakupiona w naszym sklepie on-line można zwrócić/zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od dnia dokonania transakcji on-line zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku (o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. nr 22, poz.271).Składając stosowne oświadczenie na piśmie).

3. W celu rezygnacji należy wysłać formularz odstąpienia od umowy na odległość na adres email: recepcja@endorfina.fit.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru/ usługi na którą była dokonana transakcja.
Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.